REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną –za pośrednictwem Portalu Pacjenta LUX MED oraz Portalu E-market LUX MED - prowadzonych przez LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP 5272523080, REGON 140723603, kapitał zakładowy 676 123 500,00 zł
 
SŁOWNIK POJĘĆ
1. Aplikacja mobilna – aplikacja umożliwiająca dostęp do strony Portalu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.
2. Beneficjent - osoba, na rzecz której ma być zakupiona Usługa;
3. Infolinia - infolinia Grupy LUX MED dostępna pod numerem telefonu +48 22 33 22 888;
4. Konsultacja – konsultacja lekarska
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Konto - część Portalu, do której dostęp za pośrednictwem kanałów dostępu posiada wyłącznie Użytkownik po uprzednim zalogowaniu przy użyciu Loginu oraz hasła, w ramach której Użytkownik ma możliwość dostępu do Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, występujące w dwóch wariantach:
- Konto pełne;
- Konto demo.
7. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez LUX MED na Portalu E-Market, za pomocą którego Użytkownik wybiera Usługi będące przedmiotem Zamówienia.
8. Login – unikalny identyfikator użytkownika Portalu
9. LUX MED – LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP 5272523080, REGON 140723603, kapitał zakładowy 676 123 500,00 zł, numer telefonu (+48) 22 33 22 888;
10. Pakiet – uprawnienia Użytkownika wynikające z umowy abonamentowej zawartej pomiędzy LUX MED a osobą fizyczną, jednostką organizacyjną lub ubezpieczycielem, na podstawie której na rzecz Użytkownika świadczone są usługi medyczne w zakresie i na warunkach zgodnych z treścią tej umowy;
11. Placówka LUX MED – ogólnodostępne centra medyczne LUX MED;
12. Placówka Współpracująca - podmiot będący częścią Grupy LUX MED;
13. Portal – oznacza zarówno Portal Pacjenta jak i Portal E-Market w sytuacji gdy dane postanowienie Regulaminu znajduje zastosowanie dla obydwu tych Portali w równym stopniu.
14. Portal Pacjenta – informatyczny system LUX MED, dostępny po zalogowaniu na stronie internetowej https://portalpacjenta.luxmed.pl lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać ze świadczonych tam Usług elektronicznych;
15. Portal E-Market– informatyczny system LUX MED, dostępny na stronie internetowej https://emarket.luxmed.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać ze świadczonych tam Usług elektronicznych;
16. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
17. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są  niezbędne do utworzenia Konta Użytkownika w Portalu zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale Ogólne Warunki Korzystania z Portalu;
18. Rezerwacja terminu – rezerwacja terminów Konsultacji oraz badań (w Portalu E-Market dostępna w zakładce „Kup wizytę” oraz w zakładce „Wizyty i badania” pod przyciskami „Konsultacje specjalistów” oraz „Badania USG”).
19. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy LUX MED a Użytkownikiem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Portalu E-Market, której przedmiotem są Usługi zgodne z Zamówieniem;
20. Usługa – usługa medyczna i niemedyczna dostępna do nabycia za pośrednictwem Portalu E-market (z wyłączeniem Rezerwacji terminu);
21. Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez LUX MED drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Portalu;
22. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza korzystać z Usług elektronicznych Portalu posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument);
23. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z LUX MED, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Portalu E-Market określające rodzaj i liczbę Usług będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
24.
 Badaniach Profilaktycznych – należy przez to rozumieć badania pracowników z zakresu medycyny pracy, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy oraz w Rozporządzeniu.
25. Kodeksie pracy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).
26. Rozporządzenie – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r., Nr 9, poz. 332 ze zm.).
27. e-Skierowaniu Medycyny Pracy – należy przez to rozumieć skierowanie na Badania Profilaktyczne w formie elektronicznej wystawione przez pracodawcę za pośrednictwem udostępnionego przez LUX MED narzędzia.
26. Skierowaniu Medycyny Pracy – należy przez to rozumieć skierowanie na Badania Profilaktyczne w formie papierowej wystawione przez pracodawcę.
27. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALI
1. Świadczenie Usług elektronicznych  za pośrednictwem  Portali  odbywa się  przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r., poz. 123 ze zm.).
2. Dla każdego Użytkownika zakładane jest indywidualne Konto, za pośrednictwem którego możliwe jest korzystanie z Portali.
3. W celu skorzystania z Usług elektronicznych dostępnych w Portalu, Użytkownik każdorazowo loguje się na swoje Konto przy użyciu Loginu oraz hasła dostępu, które zostają ustalone dla każdego Konta w sposób opisany poniżej.
4. Utworzenie Konta wymaga podania przez Użytkownika następujących danych osobowych Użytkownika: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu do kontaktu, nr PESEL lub daty urodzenia w przypadku osób poniżej 6 miesiąca życia(o ile Użytkownik posiada).
5. Login do Konta jest ustalany przez Użytkownika. Login powinien składać się z min 4 znaków i może zawierać: litery, cyfry oraz znaki specjalne (@ - _ . ).
6. Hasło dostępu do Konta jest alfanumeryczne i składa się z co najmniej 8 znaków, w tym z co najmniej 1 cyfry lub znaku specjalnego, co najmniej 1 dużej litery i co najmniej 1 małej litery. Użytkownik powinien zachować Login i hasło do Konta w poufności i nie udostępniać ich osobom trzecim. Użytkownik zobligowany jest do cyklicznej zmiany hasła. Rekomenduje się jego zmianę w odstępach co minimum 30 dni.
7. Hasło dostępu do Konta znane jest wyłącznie Użytkownikowi i jego zmiana może nastąpić poprzez: zalogowanie się Użytkownika na swoje Konto przy użyciu dotychczasowego hasła dostępu do Konta lub poprzez przesłanie żądania zresetowania hasła na stronie https://portalpacjenta.luxmed.pl lub https://emarket.luxmed.pl po wcześniejszym podaniu Loginu.
8. Jeśli po zalogowaniu się na Konto przez okres 20 minut Użytkownik nie podejmie żadnej aktywności, nastąpi  automatyczne wylogowanie Użytkownika z Konta.
9. Trzykrotne, błędne wprowadzenie Loginu i/lub hasła dostępu do Konta spowoduje zablokowanie Konta. Aby odblokować konto należy dokonać restartu hasła, lub skontaktować się z Infolinią.
10. W przypadku ujawnienia osobie trzeciej hasła dostępu do Konta należy bezzwłocznie zresetować hasło dostępu po zalogowaniu się na Konto lub zgłosić zdarzenie na Infolinię lub zgłosić się do stanowiska recepcyjnego w Placówce LUX MED w celu zablokowania dostępu do konta.
11. Odzyskanie zagubionego hasła dostępu do Konta lub odblokowanie dostępu do Konta po zablokowaniu (zgodnie z ust. 8) wymaga kontaktu z Infolinią. Po weryfikacji użytkownika konto zostanie odblokowane a Użytkownik będzie mógł wybrać następujące sposoby restartu hasła:
a) na adres poczty e-mail przypisany do Konta Użytkownika zostanie przesłany indywidualny odnośnik do strony internetowej umożliwiający nadanie nowego hasła do Konta, przy użyciu którego Użytkownik będzie mógł kontynuować korzystanie z Portalu;
b) Na numer telefonu przypisany do Konta Użytkownika zostanie przesłane hasło tymczasowe. Po zalogowaniu do Konta Użytkownik musi bezzwłocznie zmienić hasło dostępu. Postanowienia ust. 5-9 stosuje się odpowiednio.
12. Użytkownik może wystąpić do Obsługi stanowiska recepcyjnego Placówki LUX MED lub na Infolinii o zmianę adresu poczty e-mail lub numeru telefonu przypisanego do Konta. Użytkownik może dokonać samodzielnie zmiany adresu e-mail i numeru telefonu po zalogowaniu się do Portalu w zakładce „Twoje dane”.
13. LUX MED zapewnia bezpieczne logowanie do Konta wyłącznie przy użyciu narzędzi informatycznych udostępnionych na stronach internetowych https://portalpacjenta.luxmed.pl, oraz https://emarket.luxmed.pl ponadto należy zawsze upewnić się czy adres w oknie przeglądarki jest poprawny, tj. czy jest to odpowiednio adres https://portalpacjenta.luxmed.pl bądź https://emarket.luxmed.pl.
14. Do logowania do Konta, z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 3 podrozdziału „Dostęp do Portalu za pośrednictwem Konta Pełnego”, nie należy korzystać z żadnych linków przesłanych mailem oraz aplikacji nieautoryzowanych przez LUX MED. LUX MED zaleca niekorzystanie z tego typu narzędzi do połączeń z Portalem, ponieważ mogą one stanowić
próbę wyłudzenia hasła dostępu do Konta, a w konsekwencji umożliwić dostęp do danych medycznych Użytkownika przez osoby nieuprawnione.
15. Użytkownik korzystający z aplikacji mobilnej ma możliwość wybrania metody logowania do aplikacji na metodę z wykorzystaniem biometrii, tj. skanu linii papilarnych lub skanu twarzy zgodnie z zabezpieczeniami urządzenia, które wykorzystuje.
16. LUX MED nie zbiera ani nie przechowuje danych biometrycznych w postaci skanu linii papilarnych ani skanu twarzy– informacje te są zapisywane wyłącznie na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik i nie są w żaden sposób udostępniane LUX MED.
17. Wybór metody logowania z wykorzystaniem biometrii umożliwia dostęp do danych wszystkim osobom, których odcisk palca został skonfigurowany na urządzeniu lub osobie, której skan twarzy jest skonfigurowany na urządzeniu, na którym została zainstalowana aplikacja. Oznacza to, że każda osoba, której odcisk palca został wprowadzony do pamięci urządzenia, na którym jest zainstalowana aplikacja, może uzyskać dostęp do pełnej zawartości konta Użytkownika,
w tym do wszystkich jego danych osobowych w nim zawartych, w tym do informacji o uzyskanych lub umówionych świadczeniach medycznych oraz o wynikach badań Użytkownikach.
18. Przed zmianą metody logowania do aplikacji na metodę wykorzystującą biometrię Użytkownik otrzymuje komunikat
przypominający o ryzykach, o których mowa w ustępie 6 powyżej i zobowiązany jest potwierdzić, że jest ich świadomy i wybiera tę metodę logowania. Brak potwierdzenia świadomości ryzyka lub brak wyrażenia zgody wybór metody logowania z wykorzystaniem biometrii uniemożliwia zmianę metody logowania na wykorzystującą biometrię.
19. W przypadku wyboru przez Użytkownika metodę logowania do aplikacji z wykorzystaniem biometrii, to Użytkownik odpowiada za umożliwienie dostępu osobom trzecim do swojego konta w aplikacji poprzez skonfigurowanie na urządzeniu odcisków palców innych osób, lub zainstalowanie aplikacji na urządzeniu na którym są już skonfigurowane odciski palców innych osób. LUX MED nie gromadzi wskazanej kategorii danych osobowych.
 
REJESTRACJA
1. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
2. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie
3. Do utworzenia Konta pełnego wymagane jest łącznie:
a) zweryfikowanie tożsamości Użytkownika przez pracownika recepcji Placówki LUX MED albo Placówki Współpracującej na podstawie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie formularza z danymi Użytkownika;
b) zapoznanie się Użytkownika z Regulaminem i złożenie przez Użytkownika pisemnego oświadczenia o jego akceptacji
4. Do utworzenia Konta demo wymagane jest łącznie:
a) utworzenie przez Użytkownika samodzielnie na stronie internetowej https://portalpacjenta.luxmed.pl bądź https://emarket.luxmed.pl; 
b) zapoznanie się Użytkownika z Regulaminem i akceptacja regulaminu online po zalogowaniu.
5. Przed pierwszym zalogowaniem się do Konta Użytkownikowi, na podany przez niego w formularzu adres poczty e-mail, zostaje przesłany indywidualny odnośnik do strony internetowej aktywującej Konto. Po wejściu na stronę Portalu do której odsyłał przesłany odnośnik, Użytkownik ustala indywidualne hasło dostępu do Konta.
6. Opiekun małoletniego Użytkownika, nad którym sprawuje prawną opiekę, ma możliwość założenia Konta pełnego dla takiego małoletniego Użytkownika. W tym celu opiekun małoletniego Użytkownika zgłasza się do stanowiska recepcyjnego w Placówce LUX MED, w celu weryfikacji jego tożsamości oraz w celu weryfikacji jego prawa do sprawowania opieki nad małoletnim Użytkownikiem, a także w celu złożenia w imieniu małoletniego Użytkownika wymaganych oświadczeń, o których mowa w ust. 1. powyżej. Z chwilą założenia Konta dla małoletniego Użytkownika prawa takiego Użytkownika wykonuje jego opiekun.
7. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy skierować do LUX MED jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, na adres e-mail:  e-center@luxmed.pl lub listownie na adres LUX MED.
 
USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU PACJENTA
Dostęp do Portalu Pacjenta za pośrednictwem Konta pełnego
1. LUX MED za pośrednictwem Portalu Pacjenta na Koncie pełnym świadczy następujące Usługi elektroniczne:
- dla wszystkich Użytkowników
a) podgląd listy konsultacji i badań, w tym badań diagnostycznych zaplanowanych i wykonanych przez Użytkownika w Placówkach LUX MED;
b) możliwość Rezerwacji terminów i odwoływania wizyt i badań w Placówkach LUX MED zarówno tych świadczonych w ramach Pakietu, jak i poza nim;
c) uzyskanie podglądu danych osobowych z możliwością zmiany numeru telefonu, adresu email oraz adresu korespondencyjnego;
d) możliwość podglądu i pobrania przez Użytkownika swoich wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych wykonanych w Placówkach LUX MED i wybranych Placówkach Współpracujących. LUX MED zastrzega sobie prawo ograniczenia podglądu do wybranych wyników badań laboratoryjnych, z wyłączeniem w szczególności wyników badań w kierunku HIV oraz kiły, dostępnych wyłącznie w formie papierowej lub badań, do których laboratorium przesłało kolejną wersję wyniku.
Wymienione badania dostępne są do odbioru wyłącznie w Placówce LUX MED, gdzie zostało wykonane;
e) uzyskania podglądu komentarzy do wykonywanych badań laboratoryjnych – wyłącznie tych, które są udostępniane na Portalu Pacjenta. Informujemy, iż badania opiniowane są przez lekarza zlecającego (lub innego, jeżeli lekarz zlecający jest nieobecny) w okresie nie przekraczającym 10 dni od udostępnienia wyniku badania na Portalu Pacjenta. Komentarz dostępny będzie wyłącznie w języku polskim;
f) podgląd wystawionych, aktualnych skierowań;
g) uzyskanie podglądu dyżurów świadczonych w Placówkach LUX MED
h) uzyskanie podglądu Placówek LUX MED wraz z godzinami ich pracy, danymi teleadresowymi oraz zakresem wizyt i badań w nich świadczonych;
i) dostęp do druków dokumentów, w tym niezbędnych do wypełnienia przed badaniami diagnostycznymi
j) weryfikacja możliwości wykonania badań Profilaktycznych na podstawie Skierowania Medycyny Pracy lub e-Skierowania Medycyny Pracy;
k) po pozytywnej weryfikacji wskazanej w pkt j)powyżej, możliwość Rezerwacji i odwołania terminu na badanie profilaktyczne
- wyłącznie dla Użytkowników posiadających Pakiet:
a) możliwość zamówienia recepty;
b) możliwość zadania lekarzowi pytania co do szczegółów ostatniej konsultacji lekarskiej;
c) możliwość rozmowy z lekarzem, pielęgniarką i położną poprzez czat po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu oddzielnych regulaminów dla tego rodzaju usług, dostępnych na dedykowanych tym usługom podstronach Portalu Pacjenta.
2. Dostęp do Portalu Pacjenta za pośrednictwem Konta demo LUX MED za pośrednictwem Portalu Pacjenta na Koncie demo świadczy następujące Usługi elektroniczne:
- dla wszystkich Użytkowników:
a) możliwość Rezerwacji terminów i odwołania 5 terminów konsultacji lub badań w Placówkach LUX MED zarówno tych świadczonych w ramach Pakietu, jak i poza nim;
b) uzyskanie podglądu listy zarezerwowanych konsultacji i badań, umówionych za pośrednictwem Portalu Pacjenta;
c) uzyskanie podglądu grafiku pracy lekarzy w Placówkach LUX MED;
d) uzyskanie podglądu Placówek LUX MED, wraz z godzinami ich pracy, danymi teleadresowymi oraz zakresem usług w nich świadczonych;
e) uzyskanie podglądu dyżurów świadczonych w Placówkach LUX MED;
f) dostęp do druków dokumentów; oraz
g) weryfikacja możliwości wykonania Badań Profilaktycznych na podstawie Skierowania Medycyny Pracy lub e-Skierowania Medycyny Pracy;
h) po pozytywnej weryfikacji wskazanej w pkt g) powyżej, możliwość Rezerwacji i odwołania terminu na Badania Profilaktyczne;
- wyłącznie dla Użytkowników posiadających Pakiet:
a) możliwość Rezerwacji terminów i odwołania terminów konsultacji i badań w Placówkach LUX MED;
b) uzyskanie podglądu Placówek Współpracujących, wraz z godzinami ich pracy, danymi teleadresowymi oraz zakresem usług w nich świadczonych.
3. Rezerwacja terminów w ramach Portalu Pacjenta przy użyciu Konta pełnego i Konta demo podlega następującym ograniczeniom:
a) LUX MED zastrzega sobie prawo do wyboru konsultacji i badań, których terminy mogą być rezerwowane za pośrednictwem Portalu Pacjenta;
b) nie jest możliwe zarezerwowanie więcej niż jednej konsultacji lub badania tego samego rodzaju;
c) Rezerwacja terminów jest możliwa wyłącznie maksymalnie 365 dni naprzód.
4. Ceny wskazane w Portalu Pacjenta przy Rezerwacji terminów wykraczających poza Pakiet nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Rezerwacja terminu wykraczającego poza Pakiet przy wykorzystaniu Portalu Pacjenta nie stanowi zawarcia umowy. Podana w trakcie Rezerwacji terminów cena jest ceną wynikającą z cennika konsultacji i badań na dzień Rezerwacji terminu. Cena wykonania konsultacji lub badania w Placówce LUX MED będzie zgodna z ceną wynikająca z cennika konsultacji i badań w Placówce LUX MED, obowiązującego na dzień udzielenia konsultacji lub badania.
5. W przypadku gdy konsultacja lub badanie zostało zarezerwowane w ramach lub z uwzględnieniem Pakietu, utrata lub  zmiana Pakietu może być podstawą do obciążenia Użytkownika kosztami konsultacji lub badania w Placówce LUX MED w pełnej wysokości, zgodnie z obowiązującym w dniu wykonania konsultacji lub badania cennikiem konsultacji i badań w Placówce LUX MED.
 
USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU E-MARKET
1. LUX MED na Portalu E-Market za pośrednictwem Konta pełnego oraz Konta demo świadczy następujące Usługi elektroniczne:
a) możliwość Rezerwacji terminów poza Pakietem;
b) możliwość składania Zamówień na Usługi dostępne przez Portal E-Market w tym także na rzecz Beneficjenta niebędącego Użytkownikiem;
c) zawieranie Umów Sprzedaży Usług na odległość;
d) informowanie Użytkownika o bieżącym statusie Zamówienia.
2. LUX MED za pośrednictwem Portalu E-Market bez konieczności logowania do Konta świadczy następujące Usługi elektroniczne:
a) możliwość Rezerwacji terminów;
b) możliwość składania Zamówień na Usługi dostępne przez Portal E-Market
c) zawieranie Umów Sprzedaży Usług na odległość.
Rezerwowanie terminów konsultacji i wizyt
1. Rezerwacja terminów w ramach Portalu E-Market podlega następującym ograniczeniom:
a) LUX MED zastrzega sobie prawo do wyboru konsultacji i wizyt, których terminy mogą być rezerwowane za pośrednictwem Portalu E-Market;
b) nie jest możliwe zarezerwowanie więcej niż jednej konsultacji lub badania tego samego rodzaju;
c) Rezerwacja terminów jest możliwa maksymalnie 365 dni naprzód
d) Warunkiem zarezerwowania terminu konsultacji lub badania jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu
2. Ceny wskazane w Portalu E-market przy Rezerwacji terminów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Rezerwacja przy wykorzystaniu Portalu E-Market nie stanowi zawarcia umowy. Podana cena  konsultacji lub badania jest ceną wynikającą z cennika konsultacji lub badań na dzień dokonania Rezerwacji terminu. Cena wykonania konsultacji lub badania w Placówce LUX MED będzie zgodna z ceną wynikająca z cennika konsultacji lub badań w Placówce LUX MED, obowiązującego na dzień udzielenia konsultacji lub badania.
3. W przypadku gdy konsultacja lub badanie zostało rezerwowane w ramach lub z uwzględnieniem Pakietu, utrata lub zmiana Pakietu może być podstawą do obciążenia Użytkownika kosztami usług medycznych w Placówce LUX MED w pełnej wysokości, zgodnie z obowiązującym w dniu wykonania usługi medycznej cennikiem usług w Placówce LUX MED.
Zawieranie Umów Sprzedaży na odległość zamówionych Usług
1. W celu złożenia Zamówienia Usługi poprzez Portal E-Market należy wejść na stronę internetową Portalu E-Market, a następnie dokonać Rejestracji i zalogować się na Konto bądź zalogować się na Konto bądź dokonać procesu składania Zamówienia bez Rejestracji.
2. Użytkownik składa Zamówienie, korzystając z Koszyka.
3. W czasie kompletowania Zamówienia Użytkownik powinien dokonać wyboru Usług i ich ilości.
4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik w Koszyku wybiera właściwy przycisk na formularzu Zamówienia wraz z informacją, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Użytkownik akceptuje wybór Usług, ich ilość oraz ich cenę i wyraża wolę dokonania ich zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a LUX MED zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia Zamówienia poprzez naciśnięcie przez Użytkownika przycisku „Zamawiam i płacę”. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Konsument, do Umowy pomiędzy Użytkownikiem a LUX MED mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta. W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia Umowy jest siedziba LUX MED.
6. Warunkiem możliwości zatwierdzenia Zamówienia jest: akceptacja niniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych Beneficjenta Usługi, wskazanie planowanego miejsca realizacji Usługi, wskazanie planowanej daty aktywacji Usługi, oraz zaakceptowanie regulaminu świadczenia danej Usługi oraz ewentualnie zaakceptowanie zakresu
świadczonych usług w ramach danej Usługi.
7. Po zatwierdzeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje na adres e-mail przypisany do Konta lub podany w Zamówieniu wypełnionym bez Rejestracji wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem zawarcia Umowy zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy Sprzedaży. Jednocześnie Użytkownik zostaje przekierowany automatycznie na stronę operatora płatności elektronicznych.
8. Użytkownik uiszcza cenę sprzedaży za Usługę za pośrednictwem serwisu operatora płatności elektronicznych współpracującego z LUX MED – (płatność przelewem online albo kartą kredytową/debetową), bądź przelewem na dedykowany, indywidualny rachunek bankowy LUX MED, którego numer Użytkownik otrzymuje w wiadomości e-mail
potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży (w tytule przelewu należy wpisać dane zawarte w przesłanej wiadomości).
9. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży na rzecz osoby trzeciej obowiązek zapłaty wynagrodzenia za Usługi spoczywa na Użytkowniku.
10. Ceny Usług w Portalu E-market podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
11. Uprawnienia do korzystania z Usługi zostają aktywowane w dniu określonym przez Użytkownika pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia przez LUX MED uznania jego rachunku bankowego całością lub odpowiednia częścią (przy płatności ratalnej) ceny sprzedaży Usługi.
12. LUX MED dokona potwierdzenia, o którym mowa w ust. 8 nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili uznania rachunku LUX MED. wymaganą całością lub odpowiednia częścią (przy płatności ratalnej) ceny sprzedaży Usługi.
13. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres LUX MED: LUX MED Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa.
14. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 10 powyżej LUX MED gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni w sposób tożsamy ze sposobem dokonania płatności przez Użytkownika.
15. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 
WYMAGANIA TECHNICZNE DO OBSŁUGI PORTALU
1. Użytkownik może korzystać z przypisanych do swojego Konta Usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Do korzystania z Portalu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
3. Dodatkowo LUX MED udostępnia aplikację Portal Pacjenta LUX MED. możliwą do bezpłatnego pobrania w Sklepie dla iOS oraz Android. Korzystanie z aplikacji mobilnych możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w system operacyjny Android 4.4 lub nowszy oraz iOS 10 lub nowszy.
4. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Portalu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień; skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall); zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa; aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej; oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, które przetwarzane są w celu umożliwienia założenia Konta oraz korzystania z funkcjonalności Portali wskazanych w niniejszym Regulaminie zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO jest LUX MED.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Katarzyną Pisarzewska za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@luxmed.pl.
3. Podanie danych przez Użytkownika, akceptacja niniejszego Regulaminu, założenie Konta w Portalu i korzystanie z jego funkcjonalności jest całkowicie bezpłatne oraz dobrowolne. Podanie danych określonych w pkt. 4 jest niezbędne dla założenia Konta w Portalu.
4. W celu założenia Konta, Użytkownik zobligowany jest do wskazania swojego imienia, nazwiska, płci, numeru telefonu oraz adresu e-mail a także potwierdzenia numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku dziecka młodszego niż 6 miesięcy. W ramach korzystania z funkcjonalności Portali, LUX MED będzie przetwarzał również dane Użytkowników należące do danych szczególnej kategorii w zakresie obejmującym stan zdrowia (m.in. wyniki badań, skierowania, umówione wizyty) oraz w zakresie udzielonych zgód marketingowych a także jeśli będzie miało to zastosowanie również danych wskazanych w pkt. 5 niniejszego rozdziału.
5.Dodatkowo Użytkownik za pomocą Konta może zarządzać lub wycofywać zgody udzielone dla LUX MED w zakresie marketingowym (zakładka ,,Twoje zgody’’). Po utworzeniu Konta w Portalu, Użytkownik może uzupełnić swoje dane osobowe o obywatelstwo oraz adres zamieszkania i adres do korespondencji poprzez wejście w zakładkę ,,dane osobowe’’ umożliwiającą również ich aktualizację.
6. Z uwagi na to, że za pośrednictwem Portalu e-market Użytkownik może dokonać zakupu usługi na rzecz innego beneficjenta nie będącego Użytkownikiem, LUX MED przetwarza również dane beneficjenta w zakresie obejmującym jego: imię, nazwisko, płeć, numer PESEL, datę urodzenia, numer telefonu oraz adres zamieszkania. Celem przetwarzania wskazanych danych jest umożliwienie skorzystania z zakupionych świadczonych przez LUX MED usług.
7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności Portalu (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO) a także w ramach realizacji świadczeń i praw jako pacjenta LUX MED. Niekiedy udzielając świadczeń za pośrednictwem Portalu, LUX MED może tworzyć dokumentację medyczną. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, administratorami Twoich danych są spółki z Grupy LUX MED czyli podmioty powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z LUX MED. Pełną listę spółek z ich danymi rejestrowymi znajdziesz na stronie LUX MED jak również w siedzibie każdej z nich oraz w naszych placówkach medycznych. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą, LUX MED ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania tych danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona przysługujących praw). Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.
8. Dbamy o poufność danych Użytkowników, dlatego też  z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności, jako przedsiębiorca, jak również realizacji praw Użytkowników, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 dostawcom usług zaopatrujących LUX MED w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
• dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających LUX MED w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
· dostawcom usług wspierających LUX MED w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),
· innym podmiotom leczniczym, współpracującym z LUX MED w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,
9.  Z uwagi na to, że LUX MED korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. LUX MED zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawę prawną, np. pomiędzy LUX MED a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
10. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez czas posiadania Konta w Portalu a następnie przez okres wynikający z dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli jako Użytkownik jesteś pacjentem LUX MED i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.  Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych LUX MED przetwarza przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, do czasu jej wycofania. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane te są usuwane lub poddawane anonimizacji. Użytkownikowi przysługuje także prawo do usunięcia założonego w Portalu Konta.
11. LUX MED zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jako Użytkownik możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec LUX MED sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych lub infolinią LUX MED bądź poprzez stronę internetową czy odwiedź nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych.
Informujemy także, że każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące świadczonych za pośrednictwem Portalu mogą być zgłaszane:
a) listownie na adres: LUX MED sp. z o.o.; Departament Obsługi Użytkownika Dział Zarządzania Reklamacjami; ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: obsluga.klienta@luxmed.pl
2. Reklamacje dotyczące funkcjonalności Portalu rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych, a reklamacje dotyczące pozostałych kwestii, w tym kwestii medycznych rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 
ZAWARCIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r., poz. 123 ze zm.).
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu zostaje zawarta pomiędzy LUX MED a Użytkownikiem z chwilą pierwszego zalogowania się Użytkownika do Portalu za pośrednictwem Konta, bądź, w przypadku korzystania z Usług elektronicznych Portalu E-market bez Rejestracji z chwilą dokonania Rezerwacji terminu lub zawarcia Umowy sprzedaży.
3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, bez wskazywania przyczyny, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pisemnie na adres Placówki LUX MED. Wypowiedzenie umowy oznacza zakończenie możliwości korzystania z Portalu. W piśmie należy wskazać: imię,
nazwisko oraz Login, którym posługiwał się Użytkownik podczas logowania do Portalu.
4. LUX MED może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia mailowo oraz na adres pocztowy Użytkownika przypisany do Konta.
5. W przypadku dokonywania zakupu Usługi za pośrednictwem Portalu E-Market bez Rejestracji, umowa wygasa z chwilą zatwierdzenia Zamówienia.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
4. Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2019 r., poz. 1460  ze zm.).
5. W przypadku zaobserwowania wzmożonego ruchu na Koncie wskazującego na możliwość nieuprawnionego dostępu do Portalu i wykorzystywania go nie dla celów innych niż określone w regulaminie, LUX MED zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu do Portalu do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości, o czym powiadomi
Użytkownika na podany przez niego adres poczty elektronicznej e-mail.
6. Klienci mogą nieodpłatnie uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Portalu oraz sporządzić jego wydruk.
7. LUX MED zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na LUX MED określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych LUX MED, a także w celu usprawnienia działania Portalu Użytkownika i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany stają się skuteczne w terminie 14 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronach https://portalpacjenta.luxmed.pl lub https://emarket.luxmed.pl oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem.. W odniesieniu do Użytkowników posiadających aktywne Konto nowe brzmienie Regulaminu będzie wiążące dla Użytkownika po spełnieniu się przesłanek, o których mowa w art. 3841 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.  2019 r., poz. 1145 ze zm.).
8. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Portalu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe LUX MED, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują LUX MED lub podmiotom, z którymi LUX MED zawarł stosowne umowy.
Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Portalu bez zgody LUX MED.